Beleidsdagen

Tijdens beleidsdagen wordt met de vakgroep aan de hand van een aantal stappen een praktisch beleidsplan opgesteld. De collega’s krijgen vooraf een korte vragenlijst opgestuurd die ervoor zorgt dat er vlot van start kan worden gegaan en de beschikbare tijd optimaal wordt benut.

Inhoud en opzet visie- en beleidsbijeenkomst

  1. Inventariseren en bespreken van de ontwikkelingen rond de vakgroep en de positie van de vakgroep. Daarbij wordt de nadruk gelegd op ontwikkelingen waar de vakgroep wat mee moet of wil.
  2. Inventariseren en bespreken van de ontwikkelingen binnen de vakgroep. Wat zijn de sterke kanten van de vakgroep; wat zijn de aandachtspunten? Uit deze stappen volgen conclusies.

Formuleren van de visie

Wat is de ambitie voor de komende jaren van de vakgroep? Maar ook: waar staat de vakgroep voor? De visie ondersteunt de collega’s bij het beoordelen van ontwikkelingen en het funderen van beslissingen, geeft richting en is daarmee leidend. Het helpt tevens bij het reflecteren op het gevoerde beleid en de samenwerking (‘doen we nog datgene wat we met elkaar hebben afgesproken?’).

Vertaling naar doelstellingen

Wat zijn (op basis van de conclusies uit stap 1 en 2 en de visie) de belangrijkste uitdagingen voor de vakgroep voor de komende jaren? Concrete doelstellingen worden geformuleerd. Ook wordt in kaart gebracht wat er voor nodig is en van wie. En de hoe-vraag wordt beantwoord.

De bijeenkomst bevat verschillende werkopdrachten. Maar openheid is voorwaardelijk. Het gaat immers om het bepalen van de koers voor de toekomst.